Wioleta Piętka - ZnanyLekarz.pl
top of page

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ „Pracownia Fizjoterapii Wioleta Piętka”

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez „Pracownia Fizjoterapii Wioleta Piętka” prowadzącą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (dalej: „Praktyka”).

 2. Rodzaj Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna oraz
  95 - indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania

 3. Praktyka działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

 2. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;

 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 4. innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie a) – c) powyżej.

 1. Praktyka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000254706 – F-01, organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

 

§2.

CELE I ZADANIA PRAKTYKI

 1. Celem Praktyki jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

 2. Do zadań Praktyki należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;

 2. działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;

 3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

 4. inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§3.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Praktyka prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 2. Praktyka udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:

 1. diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;

 2. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;

 3. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;

 4. kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;

 5. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

 6. dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;

 7. nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

 8. prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;

 9. wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

 10. nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

 

§4.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet, znajdujący się w Rybniku pod adresem: Ul. Brzezińska 48 D, 44-203 oraz miejsce wezwania.

 

§5.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU

UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach.

 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.

 4. Rejestracja pacjentów odbywa się:

 1. bezpośrednio w gabinecie;

 2. telefonicznie;

 3. za pośrednictwem strony internetowej:

 1. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.

 2. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce po udzielonym świadczeniu. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew, BLIK.

 3. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:

 1. okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);

 2. udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;

 3. zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;

 4. udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;

 5. okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;

 1. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.

 2. Umówioną wizytę można odwołać 24 godziny przed planowaną wizytą. Odwołanie wizyty po tym terminie lub na godzinę przed, będzie traktowane tak jakby wizyta się odbyła. W związku z tym Pacjent dostanie informację
  o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości wizyty, na której się nie pojawił. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

 3. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§6.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Praktyka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Praktyka zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.

 4. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.

 5. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;

 2. Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

 1. Wszyscy pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2022r. z aktualizacją w dniu 23.08.23

bottom of page